دیوارکوب سفالی 8 ضلعی 20 سانتی

بشقاب 8 ضلعی سفالی خام در قطر 20 سانتی متری و قیمت 9500 تومان با قیمتی ارزان و با قیمت تولیدی در سفال استور قابل سفارش دادن می باشد.

موجود
SKU: KSK302

9,500 تومان